Närmiljön


Ramsjön
Fosforhalten ökar i Ramsjön och under året har åtgärder vidtagits för att förbättra vattenkvalitén. En befintlig ledning ska kapas så att dagvattnet rinner till ett uppbyggt dammsystem, där förorenat vatten renas på biologisk väg via naturens eget "reningsverk", innan det rinner ut i Ramsjön.

Ladda hem och läs åtgärdsprogrammet här:

Väghållning
Byalaget hållerr kontakt med kommunen angående trafiksäkerheten i Ramsdalen. I mitten av september 2010 insändes ett medborgarförslag att övergångsstället på Ramsdalsvägen mellan cykelvägen och lekplatsen skall förtydligas och helst förses med någon form av hastighetsbegränsande åtgärder. Liknande åtgärder önskas också för Grenvägen där den korsas av cykelvägen. Medborgarförslaget besvarades av kommunen i februari 2011 med ett avslag. I slutet av april skickades en begäran om att Stadsbyggnadsnämnden skull ompröva sitt beslut till Kommunstyrelsen. Något svar har ännu inte erhållits under 2011.


Under senhösten utförde kommunen vissa akuta asfaltsreperationer inom Ramsdalen, efter ett antal påtryckningar från vår sida. Tyvärr blev åtgärderna ringa, eftersom de flesta gatorna är i behov av genomgripande renoveringar. Brev kommer att skickas till kommunen med efterfrågan av under-hållsplan.