Skrivelse till Kommunstyrelsen, Haninge kommun

Till kommunstyrelsen i Haninge Kommun Det har kommit till vår kännedom att kommunen planerar att uppföra två boenden vid Tyrestavägen med tidsbegränsat bygglov. Vi emotsätter oss dessa planer och vill samtidigt protestera mot att vi som invånare och närmast berörda inte har informerats om planerna.

Planlagd parkyta
De två platser som utpekas är planlagda som park i detaljplanen (S86) och ska vara tillgängliga för allmänheten. Normalt bör det enligt plan- och bygglagen krävas goda skäl för att ge tidsbegränsat bygglov för en åtgärd som bedöms innebära större olägenheter än som accepteras i fråga om bygglov som inte är tidsbegränsade. Vi är övertygade om att enbart trafikbuller från omgivande vägar skulle utgöra hinder för ett permanent boende. Att ianspråkta parkmark från ett befintligt bostadsområde skulle troligtvis inte heller anses som godtagbart. Byggnation av baracker i två våningar måste också anses olämpligt, då intilliggande bostäder är enplanshus och därmed drabbas av olämplig insyn. De olägenheter som skulle drabba både de omgivande fastigheterna och den aktuella fastigheten skulle alltså med största sannolikhet leda till ett avslag på en ansökan om permanent bygglov. Det finns i kommunens plan inga skäl angivna till varför de olägenheter som skulle utgöra hinder för ett permanent bygglov ska behöva tålas vid ett tidsbegränsade bygglov.

Trafik och parkering
Det anges i planen att de utsedda platserna har någon form av in- och utfartsmöjlighet. Vi har svårt att se några sådana möjligheter för de föreslagna platserna på Tyrestavägen. Om tanken är att anordna tillfälliga parkeringsplatser med utfart mot Tyrestavägen eller mot Brandbergsleden och busshållplatsen så anser vi att detta skulle utgöra en trafikfara. Om tanken är att ingen parkering ska finnas tillgänglig för de boende kommer parkeringsplatser i Ramsdalen att användas, vilket vi motsätter oss.

Osund bostadsutveckling
Trots att ärendet är rubricerat ”Plan för anskaffning av boende till av staten anvisade flyktingar med uppehållstillstånd”, framgår det att de tillfälliga byggnaderna ska utgöra boende för olika grupper, bland annat ungdomar. Bostadsbristen i Stockholmsområdet och även i Haninge kommun är inte av tillfällig natur och det finns inga tecken på att den kommer att minska. Vi kan därför inte uppfatta kommunens planer på annat sätt än att man avser att tillåta en allmän bostadsutveckling i form av tillfälliga boenden på tidsbegränsade bygglov, inte att tillfredsställa ett tillfälligt behov. Detta är i så fall en skrämmande utveckling som strider mot alla regler om god bostadsutveckling.

Ekonomiska och förtroendemässiga risker
Bostadsområden där bebyggelse eller annan större förändring sker i det direkta närområdet drabbas som regel av värdeminskning, och de tillfälliga bostäderna vid Ramsdalen och på andra platser i Vendelsömalm kommer att påverka ekonomin negativt för många boende i området vid en omvärdering eller försäljning. Vi som bor i Ramsdalen har flyttat hit därför att det är ett lugnt och idylliskt område. Allt fler barnfamiljer flyttar också in med vetskap om detta när de gör sitt livs viktigaste investering. De har haft en välgrundad tillit till den kommunala planeringen. Om ni genomför era planer riskerar ni att tappa förtroendet hos invånarna. Om förutsägbarheten försvinner i den kommunala planeringen kommer kommunen att bli oattraktiv att bo i. Därför uppmanar vi er att dra tillbaka era planer på att uppföra tillfälliga boenden.

Ramsdalens Byalag